© Copyright by   I.D.S.  GmbH  

Registrácia

Registrácia internetového obchodu B2B

Obchodný názov spoločnosti*
Odvetvie (Autosalón, autoservis, Pneuservis, ...)*
DIČ
IČO
IČ-DPH
Fakturačná adresa*
Dodacia adresa (ak je iná)
Zodpovedný (á) za nákup pneumatík / diskov*
Som členom siete autoservisov/ pneuservisov*
Právna forma (s.r.o., ...)*
Konateľ (meno a priezvisko)*
Emailová adresa*
PSČ, Mesto, Krajina*
Telefón*
Mobil
Newsletter
Áno, chcem dostávať e-mailom informácie od IHLE Tires GmbH a jej dcérskych spoločností o produktoch, službách alebo predajných kampaniach a na tento účel udeľujem spoločnosti IHLE SLOVAKIA s.r.o. svoj súhlas. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Nemám žiadnu povinnosť súhlas udeliť. Príjemcom mojich osobných údajov sú poskytovatelia služieb a / alebo aj IHLE tires GmbH a iné spoločnosti, s ktorými IHLE SLOVAKIA s.r.o. tvorí skupinu podnikov v zmysle recitálu 37 GDPR a prenášajú sa v rámci krajín EÚ. V prípade prenosu do tretej krajiny sa prenos uskutoční vždy v súlade s požiadavkami GDPR. Súhlas môžem kedykoľvek odvolať, prostredníctvom oznámenia na adresu sídla spoločnosti IHLE SLOVAKIA s.r.o., a tiež e-mailom na info@ihleslovakia.sk, a mám aj ďalšie práva ako je právo na prístup, opravu, prenos, obmedzenie spracúvania, podanie sťažnosti na dozorný orgán, a tiež na výmaz mojich osobných údajov. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Aktuálne predpisy o ochrane údajov nájdete na adrese www.ihle-tires.com.
Bankové spojenie
 
Meno majiteľa účtu*
IBAN*
Obdržanie faktúry
Faktúra v PDF na nasledujúcu E-mailovú adresu
Políčka označené (*) musia byť vyplnené!
IHLE SLOVAKIA s.r.o. zhromažďuje a spracuváva osobné údaje v rámci registračného formulára na účely plnenia predzmluvných vzťahov, a prípadne aj na začatie, spracovanie a realizáciu zmluvy v súlade so zásadami a na základe GDPR a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Osobné údaje, o ktorých sa IHLE SLOVAKIA s.r.o. dozvie v súvislosti s obchodným vzťahom, bude preto používať iba na stanovené účely a spracovanie zmluvného a predzmluvného vzťahu.Poskytnutie Vašich osobných údajov je našou požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a plnenie predzmluvných vzťahov s Vami. Preto nám tieto údaje musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel na stanovenom právnom základe. Na vymedzené účely IHLE SLOVAKIA s.r.o. prenáša osobné údaje svojim poskytovateľom služieb a / alebo IHLE tires GmbH a iným spoločnostiam, s ktorými IHLE SLOVAKIA s.r.o. tvorí skupinu podnikov v zmysle recitálu 37 GDPR. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje výlučne na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti. V prípade ak takéto rozhodnutie neexistuje, teda ak ide o krajiny nezaručujúce primeranú úroveň ochrany, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, najmä prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane osobných údajov, ktoré prijala Komisia (článok 46 GDPR) alebo prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel o ochrane údajov (článok 47 GDPR) prípadne ho uskutočníme len pri splnení niektorej z výnimiek pre osobitné situácie (článok 49 GDPR) ak nie sú splnené požiadavky článkov 46 a 47 GDPR.Osobné údaje spracúvame po nevyhnutnú dobu, najviac do ukončenia zmluvného vzťahu s Vami a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Dotknuté osoby majú právo na prístup k informáciám, opravu, namietanie, obmedzenie spracúvania a vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, môžu požiadať o prenos svojich údajov, a tiež podať sťažnosť. Ak dotknuté osoby uplatňujú tieto práva a chceli by získať informácie o svojich údajoch, môžu sa obrátiť na zodpovednú spoločnosť: IHLE SLOVAKIA s.r.o., prípadne na vedúceho úradníka pre ochranu údajov, a to e-mailom na gdpr.sk@ihle-tires.com. Právo na sťažnosť možno uplatniť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Viac informácii k o ochrane osobných údajov nájdete na adrese www.ihle-tires.com.