© Copyright by   I.D.S.  GmbH  

Registrácia

Registrácia internetového obchodu B2B

Obchodný názov spoločnosti*
Odvetvie (Autosalón, autoservis, Pneuservis, ...)*
DIČ
IČO
IČ-DPH
Fakturačná adresa*
Dodacia adresa (ak je iná)
Zodpovedný (á) za nákup pneumatík / diskov*
Som členom siete autoservisov/ pneuservisov*
Právna forma (s.r.o., ...)*
Konateľ (meno a priezvisko)*
Emailová adresa*
PSČ, Mesto, Krajina*
Telefón*
Mobil
Newsletter
Áno, chcem dostávať e-mailom informácie od IHLE Tires GmbH a jej dcérskych spoločností o produktoch, službách alebo predajných kampaniach a na tento účel udeľujem spoločnosti IHLE SLOVAKIA s.r.o. svoj súhlas. I can withdraw my consent at any time by declaration to IHLE tires GmbH, Heinkelstr. 13, 76461 Muggensturm. I can find the current data protection regulations at www.ihle-tires.com
Bankové spojenie
You will receive a SEPA form from IHLE tires GmbH for the authorisation of accounts receivable via electronic SEPA procedure. To make it easier for you to fill out the SEPA form in advance, IHLE tires GmbH requires from you
Meno majiteľa účtu*
IBAN*
Obdržanie faktúry
Faktúra v PDF na nasledujúcu E-mailovú adresu
Políčka označené (*) musia byť vyplnené!
IHLE SLOVAKIA s.r.o. zhromažďuje a spracuváva osobné údaje v rámci registračného formulára na účely plnenia predzmluvných vzťahov, a prípadne aj na začatie, spracovanie a realizáciu zmluvy v súlade so zásadami a na základe GDPR a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Osobné údaje, o ktorých sa IHLE SLOVAKIA s.r.o. dozvie v súvislosti s obchodným vzťahom, bude preto používať iba na stanovené účely a spracovanie zmluvného a predzmluvného vzťahu.Poskytnutie Vašich osobných údajov je našou požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a plnenie predzmluvných vzťahov s Vami. Preto nám tieto údaje musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel na stanovenom právnom základe. Na vymedzené účely IHLE SLOVAKIA s.r.o. prenáša osobné údaje svojim poskytovateľom služieb a / alebo IHLE tires GmbH a iným spoločnostiam, s ktorými IHLE SLOVAKIA s.r.o. tvorí skupinu podnikov v zmysle recitálu 37 GDPR. Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje výlučne na základe rozhodnutia Komisie o primeranosti. V prípade ak takéto rozhodnutie neexistuje, teda ak ide o krajiny nezaručujúce primeranú úroveň ochrany, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, najmä prostredníctvom štandardných doložiek o ochrane osobných údajov, ktoré prijala Komisia (článok 46 GDPR) alebo prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel o ochrane údajov (článok 47 GDPR) prípadne ho uskutočníme len pri splnení niektorej z výnimiek pre osobitné situácie (článok 49 GDPR) ak nie sú splnené požiadavky článkov 46 a 47 GDPR.Osobné údaje spracúvame po nevyhnutnú dobu, najviac do ukončenia zmluvného vzťahu s Vami a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. Dotknuté osoby majú právo na prístup k informáciám, opravu, namietanie, obmedzenie spracúvania a vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, môžu požiadať o prenos svojich údajov, a tiež podať sťažnosť. Ak dotknuté osoby uplatňujú tieto práva a chceli by získať informácie o svojich údajoch, môžu sa obrátiť na zodpovednú spoločnosť: IHLE SLOVAKIA s.r.o., prípadne na vedúceho úradníka pre ochranu údajov, a to e-mailom na gdpr.sk@ihle-tires.com. Právo na sťažnosť možno uplatniť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Viac informácii k o ochrane osobných údajov nájdete na adrese www.ihle-tires.com.