© Copyright by   I.D.S.  GmbH  

Registrace

Registrace internetového obchodu B2B

Obchodní název společnosti*
Odvětví (Autosalón, Autoservis, Pneuservis, ...)*
DIČ
IČO
Fakturační adresa*
Dodací adresa (když je jiná než fakturační)
Zodpovědný (á) za nákup pneumatik / disků*
Právní forma (s.r.o., ...)*
Jednatel společnosti ( jméno a příjmení)*
Jsem členem sítě autoservisů/ pneuservisů*
E-mailová adresa*
PSČ, Město, Krajina*
Telefon*
Mobil
Newsletter
Ano chci dostávat e-mailem informace od IHLE Tires GmbH a jeho dceřinných společností o produktech,službách nebo prodejních kampaní. Za tímto účelem uděluji společnosti IHLE Czech s.r.o. svůj souhlas. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Nemám žádnou povinnost souhlas udělit. Příjemcem mých osobních údajů jsou poskytovatelé služeb a/nebo i IHLE Tires GmbH a jiné dceriné společnosti, se kterými IHLE Czech s.r.o. tvoří skupinu podniků ve smyslu citátu 37 GDPR a přenášejí se v rámci krajin EU. V případě přenosu do třetí krajiny se přenos uskuteční vždy v souladu s požadavky GDPR. Souhlas můžu kdykoliv odvolat, prostřednictvím oznámení na adresu sídla společnosti IHLE Czech s.r.o. a taktéž emailem na info@ihleczech.cz a mám i další práva jako je právo na přístup, opravu, přenos omezení spracování, podání stížnosti na dozorující orgán a taktéž výmaz mých osobních údajů. Automatizované rozhodování včetně profilování se neuskutečňuje. Aktuální předpisy o ochraně údajů najdete na adrese www.ihle-tires.com.
Bankovní spojení
 
Jméno majitele účtu*
Číslo účtu*
Obdržení faktury
Faktura v PDF formátu na následující e-mailovou adresu
Políčka označené (*) musí být vyplněné!
IHLE Czech s.r.o. shromažďuje a spracovává osobní údaje v rámci registračního formuláře za účelem plnění předsmluvních vztahů a případně i započetí spracování a realizaci smlouvy v souladu se zásadami a na základě GDPR a příslušných vnistrostátních právních předpisů. Osobní údaje o kterých se IHLE Czech s.r.o. doví v souvislosti s obchodním vztahem, bude používat pouze na stanovené účely a spracování smluvního a předsmluvního vztahu.Poskytnutí Vašich osobních údajů je naším požadavkem, který je potřebný pro uzavření smlouvy a plnění předsmluvních vztahů. Proto nám tyto údaje musíte poskytnout, v opačném případě nebudeme moci splnit Vaše ani naše povinnosti určené pro danný účel na stanoveném právním základu. Na vymezené účely IHLE Czech s.r.o. přenáší osobní údaje svým poskytovatelům služeb a/nebo IHLE Tires GmbH a jiným společnostem se kterými tvoří IHLE Czech s.r.o. skupinu ve smyslu citátu 37 GDPR. Přenos osobních údajů do třetí krajiny se uskutečňuje výlučně na základě rozhodnutí Komise o přiměřenosti. V případě, že takovéto rozhodnutí neexistuje, tedy když jde o krajiny nezaručující přiměřenou úroveň ochrany, poskytujeme další záruky ochrany vašich osobních údajů, zejména prostřednictvím standartních doložek o ochraně osobních údajů, které přijala Komise (článek 46 GDPR) nebo prostřednictvím závazných vnitropodnikových pravidel o ochraně údajů (článek 47 GDPR) případně ho uskutečníme při splnění některé z vyjímek pro vyjímečné situace (článek 49 GDPR) když nejsou splněné požadavky článků 46 a 47GDPR.Osobní údaje spracováváme po nezbytně nutnou dobu, nejvíce do ukončení smluvního vztahu s Vámi a do uplynutí aplikovatelných promlčecích,dopředu vylučujících, reklamačních, uschovacích a jiných podobných lhůt stanovených právními předpisy nebo dohodou smluvních stran a to do uplyntí poslední z těchto lhůt. Automatizované rozhdování včetně profilování se neuskutečňuje. Dotčené osoby mají právo na přístup k informacím,opravu, námitku, omezení spracování a vymezení údajů, které se jich týkají. Mohou požádat o přenos svých údajů a taktéž podat stížnost. když dotyčné osoby uplatňují tyto práva a chtějí získat informace o svých údajích, mohou se obrátit na odpovědnou společnost IHLE Czech s.r.o. , Radyňská 573/4, 326 00 Plzeň. Právo na stížnost mohou uplatnit u dozorujícího orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů České republiky, pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Více informaci k ochraně osobních údajů najdete na adrese www.ihle-tires.com